Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

קניין רוחני

כאשר מדברים על קניין רוחני מדברים על מכלול בזכויות בנכסים שאינם מוחשיים, שהינם פרי יצירתו של אדם.

למעשה זוהי קבוצת נכסים בלתי מוחשיים, כגון מוזיקה וסרטים, ספרים ויצירות אמנות, צילומים, ציורים, המצאות, תכנות מחשב, סמלים או מילים שמזהים מוצר מסחרי, עיצובים של מוצרים ועוד, - אשר דיני הקניין הרוחני מקנים ליוצריהם זכויות בלעדיות.

דיני הקניין נועדו להבטיח קיום תמריץ ליצירה, להמצאה, לעיצוב ולהשקעה בבניית מוניטין. זאת, מתוך הכרה כי ההמצאה, היצירה, העיצוב ובניית המוניטין מקדמים את טובת הכלל. 

מטרתם העיקרית של דיני הקניין הרוחני היא לעודד יצירת מגוון רחב של מוצרים רוחניים.  כדי להשיג זאת, החוק מעניק לאנשים ולעסקים זכויות קניין למידע ולמוצרים אינטלקטואליים שהם יוצרים, בדרך כלל לתקופה מוגבלת. זה נותן תמריץ כלכלי ליצירתם, מכיוון שהוא מאפשר לאנשים ליהנות מהמידע ומהסחורה האינטלקטואלית שהם יוצרים, ומאפשר להם להגן על רעיונותיהם ולמנוע העתקה. 

ההגנה באמצעות זכויות הקניין הרוחני מתייחסת ליצירה האינטלקטואלית כשלעצמה ולא לאובייקט הפיזי. לדוגמא:  מכשיר מכני כלשהו שיוצר לפי המצאה – ההגנה לא תחול על המכשיר שהומצא,  אלא על האמצאה עצמה, שהיא פרי המאמץ החשיבתי של הממציא . לא כל הנכסים הבלתי מוחשיים שייכים בהכרח למישהו. רוב המידע, הרעיונות והתגליות בעולם אינם שייכים לאיש והם ניתנים לניצול חופשי על ידי כל מי שרוצה לעשות בהם שימוש.

ישנם סוגים רבים של קניין רוחני, ומדינות מסוימות מכירות בהם יותר מאחרות. (על האמנות הבינלאומיות המחייבות נפרט במאמר נפרד).

זכויות הקניין הרוחני כוללות בעיקר את הזכויות הבאות:

פטנטים – הגנה על אמצאות של מוצרים ותהליכים טכנולוגיים.

סימני מסחר – הגנה על מילים, דמויות, סימנים או צלילים (ובמדינות מסוימות גם ריחות) המצביעים על מקור של טובין או של שירותים.

מדגמים – הגנה על העיצוב תעשייתי של המוצר (קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט).

 זכויות יוצרים  – הגנה על יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוסיקליות ואומנותיות. הגנה מסוימת מפני תחרות בלתי הוגנת.

כמו כן, קיימות זכויות נוספות, כגון:

- זכויות מבצעים ומשדרים (חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד – 1984)

- זכויות מטפחים (חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג – 1973), אשר מבוסס במידה רבה על האמנה הבינלאומית להגנה על זנים חדשים של צמחים.

- כינויי מקור ( (חוק כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, התשכ"ה – 1965). מדובר בשם הגיאוגרפי של ארץ, אזור או מקום.

bottom of page