Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • תמונת הסופר/תאורנה גולדמן

וירוס הקורונה ואיחור במסירת דירה חדשה מקבלן

עודכן: 6 בפבר׳ 2022

אחרי שהחלטתם באיזו עיר אתם בוחרים לחיות ואחרי שנפגשתם עם הרבה קבלנים וראיתם המון פרויקטים, סופסוף מצאתם את הדירה שלכם ! לקחתם משכנתא מטורפת להמון שנים. התרגשות של התחלות חדשות והמון אושר.


עורך דין, חוזר מכר, מס רכישה וכל העסק. עוד ועוד כספים אבל ההתרגשות בשיא. אתם ממתינים למועד הכניסה, בינתיים גרים בשכירות או אצל ההורים.


המועד מגיע. גם עברו גם 60 ימי הגרייס של הקבלן בחוזה הרכש. המפתח עדיין לא אצלכם והקבלן מאחר במסירת הדירה. מה קורה עכשיו ?

אז קצת מבחינה משפטית :

החוק החל הוא חוק המכר (דירות) התשל”ג (1975). הוראותיו קובעות כי על מוכר דירה בבניה לפצות את הקונה במקרה של איחור במסירה. אלה הן הוראות קוגנטיות (הוראות מחייבות שהחוק כופה ללא אפשרות שינוי או התניה), זאת פרט למקרים חריגים ביותר בהם האיחור נובע מנסיבות שאינן בשליטת המוכר. במקרים כאלה נטל ההוכחה יהיה על המוכר והוא זה שיצטרך לתת הסברים והצדקה חוקית לאיחור.


סעיף 5א לחוק המכר (דירות) התשל"ג-1975 קובע כי במקרה של איחור במסירת דירה מקבלן, לתקופה העולה על 60 יום ממועד המסירה עליו התחייב הקבלן בחוזה, יהיה הרוכש זכאי לפיצוי - ללא הוכחת נזק - בגובה שכר דירה של דירה דומה (בגודל ובמיקום) כפול 1.5, וזאת החל ממועד המסירה הקבוע בחוזה ולמשך 8 חודשים.


החל מהחודש התשיעי הפיצוי משתנה והקונה יהיה זכאי לקבל פיצוי בגובה שכר דירה דומה כפול 1.25, עד למועד קבלת הדירה.


חשוב לציין כי במידה והקבלן מאחר במסירה לתקופה שעולה על 60 ימי הגרייס המותרים לו בחוק, יהא עליו לשלם לרוכשים פיצויים שלא יתחילו להיספר מהיום ה 61, אלא שהפיצויים יכללו גם את 60 ימי הגרייס שמעניק לו החוק. לדוגמא : אם הקבלן איחר ב 5 חודשים, יהא עליו לשלם פיצוי עבור כל אחד מחמשת החודשים, כולל 60 הימים הראשונים.


במקרה שבהסכם המכר בין הצרכן לקבלן מופיע סעיף הקובע פיצוי שונה מהקבוע בדין, ישלם הקבלן לרוכש את הפיצוי הגבוה מביניהם.


סעיף 5א.(ג) לחוק קובע את החריג היחיד לתשלום פיצוי בגין איחור במסירת דירה. לפי סעיף זה מוכר הדירה לא יחויב בתשלום פיצוי במידה שהאיחור נבע "כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו".


אז אתם שואלים מה בעצם קורה בפועל ? בפועל נראה שחלק מהקבלנים ניצלו לרעה את תקופת הקורונה כתירוץ לאיחור במסירת הדירות. למה ומדוע ? אולי כי סברו בטעות שהקורונה נכנסת בגדרי החריג הנ"ל המוגדר בחוק המכר. אבל לא זה המצב.


בתקופת הקורונה הוכר המגזר הקבלני כענף חיוני וכמעט שלא הוטלו עליו כל מגבלות, זאת כמובן בניגוד לשאר ענפי המשק. יוצא מכך שאין סיבה לאיחור במסירה ושהסייג בחוק המכר לטובת הקבלנים, לא חל במקרה הזה.


עמדתה הרשמית של המועצה להגנת הצרכן היא כי אי תשלום פיצוי לרוכשים במקרה של איחור במסגרת דירה, מהווה הפרה של הוראות חוק המכר (דירות) ואין להטיל על רוכשי הדירות את ההוצאות שנגרמו בגין האיחור במסירה.

ככל שהמוכר לא ישיב לכם את הפיצוי, ניתן לעשות אחד מאלה :

  1. להגיש תלונה באמצעות אתר המועצה לצרכנות ישראלית. תוכלו למצוא באתר טופס להגשת תלונה וגם את נייר העמדה של הממונה על חוק המכר במשרד השיכון.

  2. לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות, ככל שסכום התביעה לא עולה על 34,600 ש"ח ( מקסימום הסכום שניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות, נכון לינואר 2022).

  3. במידה שסכום התביעה עולה על 34,600 ש"ח לפנות לעו"ד לקבלת סיוע משפטי.


מטרת המאמר היא לחלוק מידע והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

ליצירת קשר: עו”ד אורנה שמש-גולדמן 054-2103152

7 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page